Yatırımcı kılavuzu

Temel yatırım ortamı, fırsatlar, düzenlemeler ve destek bilgileri.

Ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan ve anonim ortaklık şeklinde kurulan Sermaye Piyasası Kurumudur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almak koşuluyla bu faaliyetini yürütebilir.

Oragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., 2018 yılında gayrimenkul yatırım fonu kurmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki almış bir portföy yönetimi şirketidir. 2023 yılında ise faaliyet konusuna, girişim sermayesi yatırım fonları kurulması ve yönetimi işlerini de eklemiştir.

Gayrimenkul Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları kurup, yönetir.

Nitelikli yatırımcıların katılım payı karşılığında mülkiyet esaslarına uygun yatırım getirisi sağlayan, Sermaye

Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre portföy yönetim firmalarınca yönetilen mal varlıklarıdır.

Gayrimenkul yatırım fonu büyük ölçekli bir gayrimenkulü menkul kıymetleştirmek ve küçük paylar halinde el değiştirmesini sağlayarak likidite kazandırmak amacıyla da kullanılabilir. Fon'un malvarlığı fonun kurucusu ve yöneticisi olan portföy yönetim şirketinin malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı ve Fon'da oluşan kâr, fonun pay sahiplerine aittir.

Nitelikli yatırımcıların katılım payı karşılığında mülkiyet esaslarına uygun yatırım getirisi sağlayan, Sermaye

Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre portföy yönetim firmalarınca yönetilen mal varlıklarıdır. Girişim Sermayesi yatırım fonu, süreli olarak kurulan ve ana faaliyeti girişim sermayesi yatırımlarından oluşan bir mal varlığıdır. Fon'un malvarlığı fonun kurucusu ve yöneticisi olan portföy yönetim şirketinin malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı ve Fon'da oluşan kâr, fonun pay sahiplerine aittir.

Profesyonel Yönetim

Fonun yatırım yapacağı tüm yatırımlar profesyonel portföy yöneticileri tarafından ve detaylı piyasa araştırmalarına dayanarak seçilmekte, fonun kaynakları en verimli yatırımlarda değerlendirilmektedir.

 

Ölçek Ekonomisi

Bireysel yada kurumsal yatırımcılardan toplanan paralar fon çatısı altında bir elden yönetilmekte, böylece bireysel olarak yatırım yapılamayan büyük ölçekli ve daha verimli yatırımlar , ölçekten kaynaklanan pazarlık gücünden faydalanılabilmektedir.

 

Operasyon Kolaylığı

Gayrimenkul yatırım fonlarında alım, satım, kiralama, tahsilat, alacakların takibi, kiracıların tahliyesi, imar ve izin süreçlerinin takibi, işlemlerin muhasebeleştirilmesi, vergi yükümlülüklerinin takibi gibi operasyonel tüm işlemler portföy yöneticisi tarafından yürütülmekte, yatırımcıların bu işlere ayrı ayrı vakit ayırmasına gerek kalmamaktadır.

Girişim Sermayesi yatırım fonlarında şirket kurma, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip olan, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi sunabilen ve verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek durumda olan şirketlere yatırımda yatırım fonu kanalıyla bireysel ya da kurumsal kaynak sağlanabilir.

 

Risk Dağıtımı

Gayrimenkul ve girişim sermayesi piyasası dalgalı olabilir ve bireysel yatırımlar büyük riskler taşıyabilir. Alternatif yatırım fonları, riski dağıtarak yatırımcılara daha istikrarlı bir getiri sağlayabilir.

Fonlara ‘Nitelikli Yatırımcı’ özelliğine sahip yatırımcılar katılabilir. Nitelikli Yatırımcı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan kişileri ifade eder.

Fon toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur. Fonun Gayrimenkul yatırımları Yatırım Komitesi tarafından alınan kararlara göre seçilir. Bu gayrimenkul türleri Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen esaslara göre seçilerek portföye dahil edilir.

Fon toplam değerinin en az %80’inin girişim sermayesi yatırımlarından oluşması zorunludur. Fonun girişim sermayesi yatırımları Yatırım Komitesi tarafından alınan kararlara göre seçilir. Bu girişim sermayesi yatırım türleri Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen esaslara göre seçilerek portföye dahil edilir.

Fon yatırımcısı katılma payına sahip olur. Buna istinaden katılma payı alışını ihraç belgesinde belirtilen şartlarda fonun ihbar süresine göre gerçekleştirebilir.

Fon portföyünde bulunan kıymetlerin değer artışı / azalışına bağlı olarak kar-zarar durumu netleşir.

Yılda 2 kez KAP ‘ta (https://www.kap.org.tr/tr/) Fonun Finansal Rapor yayınlanması yapılmaktadır.

Fon portföyünde bulunan kıymetler aşağıdaki faktörlere göre değer kazanır veya kaybeder.

Piyasa Faktörü: Portföyde yer alan varlıkların piyasa değerinin düşmesi, yükümlülüklerin piyasa değerinin ise yükselmesi nedeniyle Fon’un zarara uğrama olasılığıdır.

Kur Faktörü: Döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklerin değerinin değişmesi nedeniyle Fon’un zarara uğrama olasılığıdır.

Likidite Faktörü: Nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması nedeniyle Fon’un zarara uğrama olasılığıdır.

Finansman Faktörü: İhtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına zamanında gerekli ölçüde ulaşamaması nedeniyle Fon’un zarara uğrama olasılığıdır.

Yoğunlaşma Faktörü: Belli bir varlık veya varlık grubuna yoğun yatırım yapılması sonucu Fon’un bu varlık veya varlık grubunun içerdiği risklere maruz kalması ve zarara uğraması olasılığıdır.

Karşı Taraf Faktörü: Karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Fon’un zarara uğrama olasılığıdır.

Fon yatırımcısı katılma payına sahip olur. Buna istinaden katılma payı geri satışını ihraç belgesinde belirtilen şartlarda fonun ihbar süresine göre gerçekleştirebilir.

Fon’a giriş ve çıkışta hiçbir ücret alınmamaktadır.

Bize Ulaşın!

Yatırımlarınızla ilgili bize her an ulaşabilir, sorularınızı iletebilirsiniz.